0
متن قرارداد ایران اقساط با سازمان ها

شرایط و تعهدات ایران اقساط و سازمانهای طرف قرارداد:
تعهدات وب سایت ایران اقساط(مجموعه فروشگاه های سزار)

۱. احترام و تکریم مشتریان و برخورد با روی گشاده و پرهیز از بی حوصلگی  در برخورد با مشتریان معرفی شده از طرف سازمان و داشتن حسن خلق و احترام درفروش کالا و خدمات.
۲.فروش  کالاهای مجموعه فروشگاه های سزار (فروشگاه اینترنتی ایران اقساط)که شامل موبایل،تبلت،لبتاب،طلا و جواهرات میشود،با شرایط مندرج در زیر:
با درصد ماهانه 2.8 درصد و 12  ماهه برای خرید حضوری از مجموعه فروشگاه‌های سزار که مالک سایت ایران اقساط میباشد.
درصد ماهانه 2.5 درصد و بازپرداخت 13 ماهه برای خرید از فروشگاه‌ اینترنتی ایران اقساط
 تعهدات سازمانهای طرف قرارداد:
۱.معرفی کردن مشتریان با در دست داشتن معرفی نامه رسمی و ازپیش تعیین و تاییدشده از اداره تعاون و رفاه سازمان طرف قرارداد سایت ایران اقساط
۲.کسر مبلغ اقساط اعلامی از طرف سایت ایران اقساط(مجموعه فروشگاه های سزار) به سازمان،در هر ماه